Audytowanie projektów aplikacji .NET

Cele

 • Łatwy rozwój i rozbudowa projektowanego rozwiązania w długim okresie czasu
 • Eliminacja barier dla skalowania lub wydajności już na etapie projektu architektury
 • Elastyczność w dziedzinie integracji rozwiązania z innymi aplikacjami
 • Możliwość łatwej migracji do innego środowiska/technologii w przyszłości
 • Wysokie bezpieczeństwo jako immanentna cecha budowanego rozwiązania
 • Zgodność projektu funkcjonalnego i technicznego z narzuconymi wymogami formalnymi
 • Wysoka pewność dostarczenia rozwiązania w założonym czasie i budżecie
 • Ocena zdolności do dostarczenia rozwiązania w istniejących warunkach (kompetencje, narzędzia)

Realizacja

Internetium ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu dużych systemów wieloaplikacyjnych wykorzystujących technologie .NET (a także Oracle). Nasi architekci zebrali doświadczenia obejmujące wiele branż, dziedzin zastosowań, poziomów złożoności wymagań, architektur, wzorców aplikacyjnych, frameworków i technologii. Doświadczenia te pozwalają im z wyprzedzeniem myśleć o konsekwencjach konkretnych decyzji związanych z projektami funkcjonalnymi i technicznymi.

W ramach usług audytowych nasi architekci dokonują analizy projektów funkcjonalnych i technicznych, badając m.in.:

 • Dopasowanie wzorca architektury do bieżących i potencjalnych celów biznesowych
 • Adekwatność zastosowanego wzorca architektury do przewidywanej skali i modelu obciążeń
 • Założenia dotyczące sposobu dodawania nowych i rozszerzania istniejących funkcji
 • Elastyczność przyjętego modelu obiektowego i mapowania ORM w perspektywie przyszłych zmian
 • Efektywność struktury bazy danych w kontekście przyjętego sposobu zarządzania transakcjami
 • Potencjalny wpływ przyjętych typów danych na wydajność i koszty utrzymania rozwiązania
 • Zakres wykorzystania dostępnych technologii platformy Microsoft (.NET, SQL Server, WPF)
 • Elastyczność i poziom ziarnistości mechanizmów zarządzania uprawnieniami
 • Wsparcie dla audytów związanych z bezpieczeństwem i/lub przepisami prawa
 • Założenia i mechanizmy chroniące spójność i poprawność danych w różnych okolicznościach
 • Metody i zakres konfiguracji rozwiązania bez potrzeby programowania
 • Zakres i jakość mechanizmów wspierających jakość danych (walidatory, słowniki)
 • Wsparcie dla zewnętrznej infrastruktury monitorującej dostępność i wydajność
 • Zakres i jakość planowanych interfejsów programistycznych (API)

Rezultaty

 • Projekty aplikacji wolne od ograniczeń w dziedzinie rozbudowy i integracji
 • Brak poważnych ograniczeń w dziedzinie skalowania i wydajności pod obciążeniem
 • Brak potrzeby kupowania i wdrażania dodatkowych systemów zabezpieczeń do ochrony budowanych rozwiązań
 • Niższe koszty budowy, wdrażania i utrzymania kolejnych wersji rozwiązań
 • Większa niezawodność rozwiązań i szybsza diagnostyka problemów
 • Mniejsze zapotrzebowanie na zasoby deweloperskie i administracyjne podczas eksploatacji