Farma Automatyzacji

Cele

  • Wsparcie w procesach projektowania, realizacji oraz utrzymania systemów
  • Realizacja wielu procesów automatycznych niezależnych i powiązanych
  • Efektywniejsze wykorzystanie zasobów
  • Zachowanie najwyższych światowych standardów
  • Jasny i przejrzysty podział odpowiedzialności

Realizacja

Farma Automatyzacji to unikalne rozwiązanie procesowe i techniczne określające i organizujące sposób oceny, projektowania, implementacji i utrzymania systemów automatycznych w organizacji. Farma Automatyzacji jest niezależnym systemem, którego funkcjonowanie nie wymaga żadnych zmian w systemach, które wspiera. Farma jest rozwiązaniem w pełni skalowalnym i sterowalnym, co umożliwia realizację wielu procesów automatycznych niezależnych i powiązanych prowadzonych indywidualnie i równolegle. Opisywane rozwiązanie umożliwia automatyzację procesów w dowolnym obszarze biznesowym organizacji pod warunkiem, że obszar ten jest zestandaryzowany.

Przy wdrożeniu narzędzia Farmy Automatyzacji w organizacji pojawia się kompleksowy proces z jasno zdefiniowanymi mapami, rolami i podziałem odpowiedzialności. Proces ten jest dokładnie opisany za pomocą miar jakościowych automatyzowanych procesów biznesowych oraz miar efektywności samego procesu automatyzacji co umożliwia mierzenie uzysków z wdrożenia tego rozwiązania w organizacji.

Wdrożenie Farmy Automatyzacji to także pojawienie się dokumentacji procesowej zawierającej precyzyjne informacje o wykorzystywanej metodyce - podejście do tworzenia skryptów i scenariuszy, metody dekompozycji, zasady kodowania, metody nazewnictwa itp. Wykorzystywana metodyka bazuje na standardach opisywanych przez ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) - umożliwia to realizację rozwiązań zgodnych z najwyższymi standardami na świecie.

Farma Automatyzacji umożliwia usługowe podejście do automatyzacji procesów - po zdefiniowaniu wymagań i przygotowaniu automatów mogą być one uruchamiane przez osoby bez żadnej wiedzy o automatyzacji dzięki czemu można w pełni wykorzystać jej potencjał. W proponowanym podejściu standardowo tworzony jest zestaw usług realizujący automatyzację procesów testowych czy biznesowych. W ramach takiego zestawu usług realizowane są czynności standardowo wykonywane w aplikacji przez użytkownika (np. logowanie do aplikacji, wykorzystanie odpowiednich funkcjonalności aplikacji, wygenerowanie raportu itp.). pogrupowane w większe zestawy co znacznie ułatwia użytkownikowi pracę z systemem.

Rezultaty

  • Automatyzacja procesów biznesowych, bez konieczności wprowadzania zmian w obecnie wykorzystywanych systemach
  • Elastyczne zarządzanie testami i ich automatyzacja
  • Poprawa jakości testów poprzez większe pokrycie przypadkami testowymi
  • Możliwość realizacji automatów opartych na złożonych algorytmach wykorzystujących wiele aplikacji i systemów
  • Dostęp do raportów przedstawiających zyski wynikające z wprowadzonego rozwiązania